fbpx
Menu
2019-02-15

Mieszkać w mieście | Konkurs dla studentów UAP organizowany przez UWI Inwestycje S.A.

Konkurs studencki | Mieszkać w mieście

Koncepcja kształtowania nowych osiedli mieszkaniowych w strukturze przestrzennej Poznania. Malta – Wołkowyska

W ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty studencki konkurs urbanistyczno-architektoniczny, którego przedmiotem była koncepcja kształtowania nowych osiedli mieszkaniowych w Poznaniu. Konkurs, zorganizowany przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz UWI Inwestycje S.A., został objęty patronatem JM Rektora UAP Prof. dr hab. Wojciecha Hory, prof. zw. UAP oraz Pani Małgorzaty Puchyła, Prezes Zarządu UWI Inwestycje S.A. Opiekę merytoryczną nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawowała dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. nadzw. UAP – kierownik Pracowni Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego oraz asystent dr inż. arch. Tomasz Piwiński (sekretarz organizacyjny konkursu). Uczestnikami byli studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP z kierunków: Architektura i Design Krajobrazu, pracujący w 2-4 osobowych zespołach.

Celem konkursu było poszukiwanie nowej formuły zamieszkiwania w mieście oraz wyłonienie najlepszych, twórczych koncepcji, biorących pod uwagę zmieniający się model życia miejskiego, potrzeby i oczekiwania mieszkańców, a także nowe idee i wyzwania urbanistyki i architektury XXI wieku. Poszukiwanie lepszych warunków zamieszkiwania, kontaktu z naturą oraz bezpiecznego i przyjaznego środowiska życia powoduje stały odpływ mieszkańców z wielkich miast na przedmieścia. Skutkiem jest nasilająca się suburbanizacja, rozlewanie się terenów zurbanizowanych oraz wynikające z tego problemy komunikacyjne i degradacja środowiska. Zahamowanie tych zjawisk i zatrzymanie mieszkańców w mieście wymaga nowego podejścia do projektowania i budowania współczesnych osiedli mieszkaniowych.

Konkurs był próbą odpowiedzi na ten problem z punktu widzenia młodych ludzi – przyszłych projektantów, mieszkańców i inwestorów. Prace koncepcyjne zostały poprzedzone poszukiwaniami teoretycznymi oraz badaniami terenowymi i wszechstronnymi analizami obszaru opracowania. Wymagane było uwzględnienie uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, kulturowych, przyrodniczych i kompozycyjnych oraz nawiązanie do historii miejsca. Oczekiwano podkreślenia specyfiki projektowanego obszaru, wykreowania spójnego wizerunku osiedli i atrakcyjnych rozwiązań w zakresie form zagospodarowania terenu, a także zaproponowania nowoczesnych, energooszczędnych i zrównoważonych rozwiązań architektonicznych.

Na konkurs wpłynęło 9 prac, które były oceniane przez Sąd Konkursowy obradujący pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa dr hab. Dariusza Kuźmy, prof. nadzw. UAP. W skład Sądu wchodzili przedstawiciele Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. nadzw. UAP, Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki, mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski oraz UWI Inwestycje S.A.: Małgorzata Puchyła Prezes Zarządu, Daria Miszczyk Dyrektor Sprzedaży.

Przyznano jedną nagrodę główną, dwie równorzędne nagrody drugie i jedno wyróżnienie:

I nagroda: 3.500 zł. praca nr. 939 693 R

Aleksandra Biernacka, Kamila Melka, Joanna Kozanecka, 4 rok I st. kierunek Architektura

II nagroda: 2.000 zł. praca nr. 182 425 E

Dominika Ufnal, Joanna Lipnicka, Eryk Szczepański, 4 rok I st. kierunek Architektura

II nagroda: 2.000 zł. praca nr. 742 853 Z

Joanna Piasecka, Tomasz Bekas, 1 rok II st. kierunek Architektura

Wyróżnienie: 500 zł. praca nr. 060 819 K

Joanna Burek, Karolina Czajkowska, Paulina Preś, 4 rok I st. kierunek Design Krajobrazu

Nagrody zostały ufundowane przez UWI Inwestycje S.A. poznańskiego dewelopera.

Planowana jest wystawa podsumowująca wyniki konkursu, połączona z dyskusją na temat proponowanych rozwiązań oraz publikacja katalogu prac konkursowych.

Opracowanie:

Elżbieta Raszeja, Tomasz Piwiński

Przeczytaj także