fbpx
Obowiązek informacyjny

Ochrona danych osobowych

Jako firma odpowiedzialna i działająca etycznie szanujemy prawo do ochrony danych osobowych naszych pracowników, klientów, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Grupie UWI.

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorami Państwa danych osobowych mogą być: UWI Inwestycje S.A. oraz Spółki zależne powoływane w celu realizacji inwestycji tj.:

– UWI Inwestycje Spółka Akcyjna Wołkowyska sp.k.
– UWI Inwestycje Spółka Akcyjna Jagiełły sp.k.
– UWI Inwestycje Spółka Akcyjna Milczańska sp.k.
– UWI Inwestycje Spółka Akcyjna Batory spółka komandytowa Śmiały 3 sp.k.

Wszyscy Administratorzy posiadają swoje siedziby przy ul. Roosevelta 18, 60-829 w Poznaniu i są reprezentowani przez poszczególne Zarządy.

Administrator przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
– ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit b),
– ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit c,
– ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (Art. 6 ust. 1 lit f),
– na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej daneosobowe@uwi.com.pl. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

DLA KLIENTA
Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe Klientów mogą być również wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, promowania inwestycji realizowanych przez Spółkę lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1 lit. f). Dane będą również przetwarzane w celu spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art. 6 ust. 1, lit. c). W przypadku, gdy Pozyskamy Pani/Pana dane osobowe, ale nie dojdzie do zakupu mieszkania, usuniemy te dane najpóźniej po roku od daty ich otrzymania. Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, kancelariom prawnym i notariuszom, bankom i ubezpieczycielom oraz firmom doradczym i audytowym, z którymi współpracuje Administrator. Dane Klientów mogą zostać również udostępnione dostawcom energii, w przypadku jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na zakup mieszkania i konieczne będzie przepisanie umowy. Jeżeli mieszkanie wymagać będzie wdrożenia tzw. zmian technicznych, dane osobowe zostaną przekazane biurom projektowym odpowiedzialnym za przygotowanie zmian.

DLA DOSTAWCY
Dane osobowe Dostawcy będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe przedstawicieli Dostawcy będą wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami oraz weryfikacji kwalifikacji Dostawców na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1 lit. f).

Uzyskiwane w ramach realizacji umowy dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele Dostawcy w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości. Dane potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia mogą być przetwarzane przez Administratora przez okres 1 roku od wykonania usługi. Okres ten może zostać wydłużony jeżeli został uregulowany w przepisach prawa nakładanych na UWI. W przypadku, gdy otrzymamy ofertę z danymi osobowymi, jednak nie dojdzie do zawarcia i realizacji umowy, dane te zostaną usunięte najpóźniej po okresie 4 lat od otrzymania oferty.

Dane osobowe Dostawcy i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, wywiadowniom gospodarczym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.

PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
Zarówno Klienci jak i Dostawcy i ich przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

W niniejszym materiale opisano główne cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe. W przypadku, gdy macie Państwo pytania w zakresie ochrony danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z Administratorem!